Co-dhiu barrachd air sin, a dh’aindeoin

~ Alex Falconer

An actor has to burn inside with an outer ease.

~ Michael Chekhov